Obrazac - izmjena podataka

Ime i prezime: *
OIB: *
Adresa prebivališta: *
Adresa za poštu: *
Telefon/mobitel: *
E-mail: *
Naziv banke/Adresa banke (za banke u inozemstvu): *
IBAN žiro računa (ne upisuju se tekući i štedni računi): *
SWIFT ili BIC (upisuje se za račune u inozenmnim bankama): *
Ime i prezime vlasnika računa (obavezno pročitati napomenu): *
Osiguranik II. stupa MIO:
 
Napomena:
- obavezno se upisuje IBAN žiro računa člana HUZIP-a (izvođača, maloljetnog izvođača, nasljednika izvođača i maloljetnog nasljednika izvođača )