Na temelju članka 162. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07) (u daljnjem tekstu: ZAPSP)

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA (HDS) na sjednici Predsjedništva održanoj dana 25.11.2008.

HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA (HUZIP) na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 01.12.2008.

UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIKUPLJANJE I RASPODJELU* NAKNADA FONOGRAMSKIH PRAVA (ZAPRAF) na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 09.12.2008.

u daljnjem tekstu: Udruge nositelja prava, utvrdile su
 
CJENIK
 
zbirnih naknada za emitiranje i reemitiranje nescenskih autorskih glazbenih djela, izvedaba umjetnika izvođača i fonograma
 
Članak 1.
 
 1. Ako posebnim ugovorima zaključenim između korisnika i Udruga nositelja prava nije drugačije određeno odredbe ovog Cjenika primjenjuju se na sve korisnike koji emitiraju i/ili reemitiraju televizijski i/ili radijski program
 2. Ovim Cjenikom utvrđuju se zbirne autorske, izvođačke i fonogramske naknade za emitiranje i reemitiranje nescenskih glazbenih djela putem elektroničkih medija koje pripadaju pojedinim skupinama nositelja autorskih i srodnih prava, a koja u svoje ime i za njihov račun ostvaruju Udruge nositelja prava.
 3. Hrvatsko društvo skladatelja (u daljnjem tekstu: HDS) na osnovi ugovora koji je, sukladno članku 158. stavku 2. ZAPSP-a sklopilo s Udrugama nositelja prava prikuplja zbirne naknade za emitiranje nescenskih glazbenih djela putem elektroničkih medija u ime i -za račun navedenih Udruga nositelja prava.
 4. Naknadu korisnik može ugovoriti i pojedinačno sa svakom od Udruga nositelja prava sukladno trenutno važećem ugovorenom udjelu u zbirnoj naknadi između Udruga nositelja prava, uvećano za 10%. Omjer raspodjele zbirnih naknada iz ovog cjenika između nositelja prava iznosi: a.) za emitiranje i reemitiranje radijskih programa: 10/19 (HDS): 4,5/19 (HUZIP): 4,5/19 (ZAPRAF); b) za emitiranje i reemitiranje televizijskih programa: 10/16 (HDS): 3/16 (HUZIP): 3/16 (ZAPRAF). Svaka naknadna izmjena omjera raspodjele naknada do koje dođe između nositelja prava za vrijeme važenja ovog Cjenika biti će objavljena u službenom glasilu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.
 
Članak 2.
 
1) Zbirna naknada za emitiranje nescenskih glazbenih djela utvrđuje se kako slijedi:
ZA TELEVIZIJSKI PROGRAM:
4% od prihoda
ZA RADIJSKI PROGRAM 8% od prihoda
 
2) Zbirna naknada za reemitiranje nescenskih glazbenih djela utvrđuje se kako slijedi:
ZA TELEVIZIJSKI PROGRAM:
4% od prihoda
ZA RADIJSKI PROGRAM:
8% od prihoda
 
Prihod korisnika čini sav prihod kojeg korisnik ostvaruje emitiranjem i/ili reemitiranjem televizijskog ili radijskog programa.
 
Članak 3.
 
 1. Zbirnu naknadu iz članka 2. ovog Cjenika korisnici plaćaju HDS-u putem mjesečnih akontacija. Iznos mjesečnih akontacija izračunava se na temelju godišnje naknade za korisnika u prethodnoj godini. Iznos mjesečnih akontacija za nove korisnike izračunava se na temelju minimalne zbirne naknade utvrđene sukladno članku 4. ovog Cjenika.
 2. Konačni obračun naknade vrši se na temelju točnih podataka o prihodima (završni račun) za godinu na koju se naknada odnosi, a koje je korisnik dužan dostaviti najkasnije do 30. travnja iduće godine za prethodnu godinu.
 3. Korisnik je dužan podmiriti razliku između visine godišnje zbirne naknade utvrđene konačnim obračunom i ukupnog iznosa uplaćenih mjesečnih akontacija za tu godinu.
 4. Ako se po konačnom obračunu utvrdi da je korisnik putem mjesečnih akontacija uplatio veći iznos od iznosa godišnje zbirne naknade utvrđenog konačnim obračunom, korisnik ima pravo na povrat preplaćenog iznosa, pod uvjetom da u roku od 15 dana od dana dostave konačnog obračuna podnese pismeni zahtjev HDS-u. Ako korisnik ne podnese zahtjev za povrat u navedenom roku, preplaćeni iznos smatrat će se akontacijom za buduće razdoblje.
 5. Ako korisnik ne dostavi točne podatke o prihodima sukladno stavku 1. i 2. ovog članka, koji su potrebni za izračun naknade, naknada će se obračunati u dvostrukom iznosu uobičajene naknade.
 
Članak 4.
 
1) Zbirna naknada koncesionarima radio i televizije iz članka 2. ovog cjenika ni u kojem slučaju ne može biti manja od zaštitne minimalne zbirne naknade koja iznosi kako je navedeno u tablicama 1. i 2.:
Tablica 1. Godišnja minimalna zbirna naknada za televizijske postaje
Razina koncesije
Bodovi
Grad
56.818

Županija i gradovi: Split, Rijeka, Osijek
85.227

Regija (skupina županija), Grad Zagreb i Zagrebačka županija
113.636

Država
1.704.545
 
Tablica 1. Godišnja minimalna zbirna naknada za radio postaje
Razina koncesije
Bodovi

općina i grad do 5.000 stanovnika
12.784

grad 5.000 - 10.000 stanovnika
25.568

grad 10.000 - 15.000 stanovnika
38.352

grad 15.000 - 30.000 stanovnika
51.136

grad 30.000 -100.000 stanovnika
63.920

grad 100.000 - 300.000 stanovnika i županija
134.233

grad više od 300.000 stanovnika
166.193

Grad Zagreb i Zagrebačka županija
204.545

skupina županija
351.563

Država
447.443
 
 1. Godišnja minimalna zbirna naknada za televizijske i radijske programe koji se emitiraju isključivo izvan zemaljskih frekvencija utvrđuje se, ovisno o tome radi li se o emitiranju televizijskog ili radijskog programa, u iznosu od 50% od minimalne zbirne naknade iz prethodnog stavka, predviđene za najnižu razinu televizijske, odnosno radijske koncesije.
   
 2. Ako se radi o simultanom (istodobnom) emitiranju zemaljskog televizijskog ili radio programa, putem satelita i/ili web streaminga, godišnja zbirna minimalna naknada utvrđena sukladno stavku 1. ovog članka za zemaljski program, uvećat će se za po 20% za svako pojedino simultano emitiranje.
 3. Za reemitiranje televizijskih i/ili radijskih programa putem zatvorenih kabelskih, satelitskih, IP (Internet Protocol) i sličnih mrežnih sustava godišnja minimalna zbirna naknada utvrđuje se tako da se vrijednost jednog boda umanjena za 30% pomnoži s brojem pretplatnika predmetnog mrežnog sustava i brojem emitiranih programa.
 
Članak 5.
 
Sukladno članku 166. i 168. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ("Narodne novine" br. 167/03 i 79/07), korisnici su Udrugama nositelja prava, na propisanim obrascima, dužni dostaviti podatke o korištenim glazbenim djelima najkasnije do 15. u mjesecu za razdoblje proteklog mjeseca.
 
Članak 6.
 
 1. Udruge za kolektivno ostvarivanje u obavljanju kontrole podataka iz članka 3. stavka 1. i 2. te članka 5. ovog Cjenika mogu zatražiti dodatne podatke od korisnika, a imaju i pravo uvida u odgovarajuću dokumentaciju, što im je korisnik, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07) dužan omogućiti.
 2. Udrugama za kolektivno ostvarivanje prava u obavljanju kontrole iz stavka 1. ovog članka mogu na njihov zahtjev pomoć pružati tijela državne uprave nadležna za poslove inspekcije, služba carine kao i nadležne policijske uprave ili policijske stanice, sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07)
 
Članak 7.
 
 1. Vrijednost boda za 2010. godinu iznosi 0,88 kn.
 2. Aktualna vrijednost boda će se usklađivati na godišnjoj razini po stopi koja se dobije kao polovica zbroja godišnje stope promjene potrošačkih cijena i godišnje stope promjene bruto plaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Relevantni podaci za izračun su podaci i službene objave Državnog zavoda za statistiku. Usklađivanje vrijednosti boda vršiti će se 1. siječnja svake kalendarske godine počevši od 2011. primjenom posljednjih objavljenih godišnjih indeksa.
 
Članak 8.
 
1) Danom stupanja na snagu ovog Cjenika prestaju važiti sljedeće odredbe:
 1. U Pravilniku o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenja glazbenih izvedbenih materijala (NN 80/92, 72/93, 29/95, 50/95, 1/97, 75/97, izmjena i dopuna pravilnika od 28.10.2003.g. i Glasnik DZIV-a br. 1/2007) prestaju važiti odredbe Tarife naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela koje se odnose na radio i televiziju (Tarifni broj 15), te kablovsku retransmisiju (Tarifni broj 18a), s time da ostaje na snazi odredba koja se odnosi na radio i televizijske postaje koje prikupljaju pretplatu (Tarifni broj 15 stavak 6.).
 2. U Pravilniku o naknadama za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika izvođača (NN (1/97 i Glasnik DZIV-a br. 1/2007) prestaju važiti odredbe Tarife naknada za emitiranje, priopćavanje javnosti i druge oblike iskorištavanja snimljenih izvedbi umjetnika izvođača koje se odnose na radijski i televizijski program (Tarifni brojevi 16 i 17), s time da ostaju na snazi odredbe koje se odnose na radio i televizijske postaje koje prikupljaju pretplatu (Tarifni broj 16 stavak 5. i Tarifni broj 17 stavak 5.).
 3. U Pravilniku o naknadama za iskorištavanje fonograma (NN 116/00 i Glasnik DZIV-a br. 1/2007) prestaju važiti odredbe koje se odnose na radijski i televizijski program (Tarifni brojevi 16, 17 i 18), s time da ostaju na snazi odredbe koje se odnose na radio i televizijske postaje koje prikupljaju pretplatu (Tarifni broj 16 stavak 5. i Tarifni broj 17 stavak 5.).
2) Ostale odredbe Tarifa navedenih u prethodnom stavku ostaju na snazi, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog cjenika.
 
Članak 9.
 
Ovaj cjenik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. siječnja 2010. godine.