Temeljem članka 233. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima svi korisnici koji žele koristiti fiksirane glazbene izvedbe umjetnika izvođača, bilo da se radi o radijskom ili TV programu,  ugostiteljskom objektu ili drugom poslovnom prostoru, dužni su, prije početka korištenja, podnijeti zahtjev za odobrenje korištenja Hrvatskoj udruzi za zaštitu izvođačkih prava – HUZIP.

Obzirom na nastojanje organizacija kolektivne zaštite da korisnicima pojednostave pribavljanje SVIH potrebnih odobrenja koja se odnose na autorsko i srodna prava, ugovorom je uređeno da posao ugovaranja i izdavanja odobrenja za korištenje predmeta zaštite autorskog i srodnih prava, te naplatu,  za račun HUZIP-a obavlja HDS – ZAMP.

Sve informacije o načinu ishođenja odobrenja za korištenje, sve obrasce potrebne za ishođenje predmetnog odobrenja (uključujući i on-line obrasce) možete naći na slijedećem linku:
https://www.zamp.hr/korisnici/nacini-koristenja-glazbe

Ugovorom su obuhvaćeni sljedeći korisnici:
-Generalni korisnici (ugostiteljski objekti, hoteli, trgovinski i drugi poslovni prostori, groblja, prijevozna sredstva, kinematografi, muzeji, galerije, izložbe, sportski prostori, zabavni parkovi, plesne škole, saloni za igre, aerobika i fitness, telefonske usluge, glazbeni automati);
- Kabelski operateri;
- Uvoznici praznih nosača zvuka slike ili teksta;
- Digitalni juke boxovi;
- Komercijalne radio postaje;
- Komercijalne TV postaje s koncesijom nižom od nacionalne;
- DJ-i;
- Internet korisnici.

Visina HUZIP-ove naknade, kao i okolnosti o kojima ista ovisi, a temeljem koje istu obračunava HDS-ZAMP određena je sljedećim Cjenicima.
 

 

DOSTAVA PODATAKA O EMITIRANJU FIKSIRANIH IZVEDBI

 

Korisnici fiksiranih izvedaba, posebice radio i tv postaje, dužne su HUZIP-u dostavljati točne i potpune podatke o mjestu i vremenu korištenja izvedbe. Navedena obveza propisana je u članku 243. stavak 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima i glasi:

 

„(2) Korisnik je dužan dostavljati udruzi za kolektivno ostvarivanje prava potpune podatke o mjestu i vremenu korištenja pojedinih predmeta zaštite radi raspodjele naplaćenih naknada i to u roku određenom ugovorom o korištenju predmeta zaštite. Ako ne postoji takva ugovorna odredba, korisnik je dužan dostaviti udruzi podatke, najkasnije u roku od 15 dana od dana korištenja.“

 

Dostavljanje nepotpunih i netočnih podataka nimalo nije u interesu korisnika fiksiranih izvedbi, odnosno pravne osobe koja je dužna dostaviti podatke udruzi za kolektivno ostvarivanje prava. Naime, u skladu sa člankom 298. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, pravna osoba koja ne dostavi potpune podatke o korištenju fiksiranih izvedaba može biti kažnjena za prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kuna. Osim toga, u slučaju nedostavljanja podataka, odgovorna osoba u pravnoj osobi kao i fizička osoba koja je u pravnoj osobi odgovorna za dostavu podataka može biti kažnjena novčanom kaznom od 1.000.00 do 5.000,00 kuna.

 

Obzirom na ove zakonske odredbe, još jednom molimo da prije dostave podataka o korištenju fiksiranih izvedaba provjerite njihovu točnost i potpunost, kako bi izbjegli eventualne neugodnosti.

 

Popisi emitiranih fiksiranih izvedaba moraju obvezno sadržavati:

  • Naslov djela
  • Izvođače (jednog ili više njih)
  • Autore (jednog ili više njih)
  • Album ako nije singl (opcionalno)
  • Trajanje (minute i sekunde)
  • Datum izvođenja

 

Upozoravamo da se sustavno provodi provjera emitiranja na način da se nasumce odabere jedna radio ili tv postaja i jedan dan u mjesecu te se snima ukupan emitirani program. Ukoliko emitirani program ne odgovara zaprimljenom izvješću, podnijet će se prijava nadležnim tijelima shodno gore navedenim stavkama zakona.