O Hrvatskoj udruzi za zaštitu izvođačkih prava - HUZIP-u
 

HUZIP je neprofitna udruga koja, temeljem odredaba Zakona o autorskom i srodnim pravima i na osnovi ovlasti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH, provodi u praksi kolektivnu zaštitu glazbenih umjetnika izvođača u Republici Hrvatskoj.

Članovi HUZIP-a mogu biti svi oni domaći i strani glazbeni umjetnici izvođači koji putem posebne punomoći ovlaste HUZIP da štiti njihova prava.
HUZIP štiti i prava svih stranih glazbenih umjetnika izvođača u Republici Hrvatskoj na osnovi recipročnih ugovora sa srodnim inozemnim organizacijama za kolektivnu zaštitu izvođačkih prava, temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima te međunarodnih ugovora i konvencija koje je prihvatila i ratificirala Republika Hrvatska.
Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima HUZIP zastupa sve domaće i strane nositelje izvođačkih prava temeljem presumirane punomoći, osim onih koji su izričito u pisanom obliku obavijestili HUZIP da iste ne ostvaruje.

HUZIP daje dozvole za iskorištavanje snimljenih glazbenih izvedaba umjetnika izvođača, vodi evidenciju javnog iskorištavanja snimljenih izvedaba, prikuplja naknadu od korisnika, te raspodjeljuje primljenu naknadu umjetnicima izvođačima.


 
Uvjeti korištenja te iznosi naknade za korištenje snimljenih glazbenih izvedaba utvrđuju se prvenstveno ugovorima s udrugama korisnika, odnosno ugovorom sa svakim pojedinačnim korisnikom ukoliko udruga ne postoji.
 
U slučaju kada naknadu nije moguće utvrditi ugovorom, korisnici su dužni plaćati naknadu prema cjeniku HUZIP-a.
 
HUZIP je punopravni član međunarodnih udruga AEPO-ARTIS (Association of European Performers Organisations) i SCAPR (Societies` Council for the Collective Management of Performers` Rights).
 

Tijela HUZIP-a:

UPRAVNI ODBOR
Nikša Bratoš, predsjednik
Paolo Sfeci, dopredsjednik
Andrej Babić
Dražen Baljak
Neven Frangeš
Goran Karan
Zoran Katić
Mirela Priselac
Zvonimir Stanislav

NADZORNI ODBOR
Sanja Doležal Šarić - predsjednica
Husein Hasanefendić
Goran Končar
Miroslav Lesić
Mladen Puljiz