• 15.11.2017

Temeljem čl. 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 62/17) HUZIP je dužan, najkasnije u roku od 8 dana od stupanja na snagu Pravilnika o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka, izvijestiti svoje članove o njihovim pravima definiranim gore navedenim izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

 

Budući je navedeni pravilnik stupio na snagu 11. studenog 2017. godine, obavještavaju se članovi HUZIP-a, umjetnici izvođači i drugi nositelji izvođačkih prava, da, temeljem članka 159. koji je izmijenjen člankom 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 62/17), vezano uz članstvo u HUZIP-u imaju sljedeća prava:

 

Nositelj izvođačkih prava ima pravo po svom izboru odabrati i ovlastiti organizaciju za kolektivno ostvarivanje prava u bilo kojoj državi da upravlja njegovim izvođačkim pravima i kategorijama izvođačkih prava koje sam odabere, za države koje sam odabere, neovisno o tome koje države je državljanin i u kojoj ima boravište ili poslovni nastan. HUZIP će prihvatiti upravljanje takvim pravima i kategorijama prava, osim ako ima objektivne razloge odbiti takvu ovlast. (npr. postojanje dvostrukog mandata)

 

Nositelj izvođačkih prava može otkazati ovlaštenje za upravljanje koje je dao HUZIP-u u cijelosti ili u odnosu na pojedinu kategoriju prava koju sam odabere, za državna područja koja sam odabere, bez obzira je li istodobno takvo ovlaštenje za upravljanje dao drugoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava, s tim da takav otkaz proizvodi učinke tek od kraja financijske godine. Iznimno, na poseban zahtjev nositelja izvođačkih prava, ako je otkaz dan do 30. lipnja tekuće godine, HUZIP može odlučiti da otkaz  proizvodi učinke od prvog siječnja te financijske godine.

 

U slučaju otkaza ovlaštenja, nositelj prava pridržava sva prava prema HUZIP-u u odnosu na korištenja koja su se ostvarila i odobrenja za korištenje koja je HUZIP izdao prije učinaka otkaza.

 

Svako ovlaštenje za upravljanje pravima i otkaz takvog ovlaštenja moraju biti u pisanom obliku, uz navođenje kategorija prava na koja se odnosi.

 

Nositelj izvođačkog prava ima pravo izdavati odobrenja za nekomercijalna korištenja njegovih snimljenih izvedaba pod sljedećim uvjetima:

  • da se radi o korištenju predmeta zaštite na priredbama čija je svrha humanitarna ili kulturna te nekomercijalna - da su svi sudionici na snimljenoj izvedbi dali pisani pristanak,
  • da izdano odobrenje sadrži točan popis djela na koje se odnosi, za koju prigodu, vrijeme i prostor korištenja, te potpis svih sudionika na snimljenoj izvedbi,
  • da je obavijestio HUZIP o izdanom odobrenju najkasnije dan prije održavanja priredbe na kojoj se koristi predmetna snimljena izvedba.

Gornji uvjeti moraju biti ispunjeni kumulativno.

 

Dodatno, u slučaju korištenja u humanitarne svrhe, nositelj izvođačkog prava može dati navedeno odobrenje isključivo organizatoru koji je pravna osoba registrirana za obavljanje humanitarne djelatnosti, uz uvjet da se sredstva uplaćuju na poseban račun otvoren za konkretnu humanitarnu akciju i da je organizatoru, sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći, nadležni ured izdao rješenje za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

 

Nekomercijalnim korištenjem smatra se ono korištenje u kojem se ni neposredno niti posredno ne ostvaruje gospodarska ili ekonomska korist.