• 13.12.2021

Poštovane kolegice i kolege, umjetnici izvođači,
 
kao što vam je vjerojatno poznato, Sabor Republike Hrvatske je na sjednici od dana 1. listopada 2021. godine donio novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima koji je stupio na snagu 22. listopada 2021. godine.
 
Uvedena je hibridna kombinacija individualne i kolektivne zaštite prava.

Konkretno, u članku 149. zakona propisano je
  • da se to pitanje prvenstveno rješava ugovorom između proizvođača fonograma (diskografa) i umjetnika izvođača u kojem mora biti ugovoreno da izvođač dozvoljava diskografu da „stavlja“ njegove izvedbe na internet, a diskograf mu za to treba platiti ugovorenu naknadu.

Zakon dalje propisuje

  • da takav ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku i da ga diskograf mora zaključiti sa SVIM izvođačima koji sudjeluju u izvedbi. Dakle, ne samo sa glavnim izvođačem (kao što su to do sada diskografi redovito činili kada bi zaključivali ugovore) već i sa svim pratećim izvođačima koji sudjeluju na snimci.

Nadalje zakon propisuje

  • da se, ukoliko diskograf s nekim od izvođača ne zaključi ugovor ili ugovor ne sadrži odredbe iz kojih bi bilo nesumnjivo da se odnose na iskorištavanje tih snimaka na internetu (što je najčešće slučaj sa starim snimkama nastalim prije digitalnog doba), smatra da se za te umjetnike izvođače prava korištenja tih izvedbi na internetu ostvaruju kolektivno i to putem HUZIP-a.

Na kraju je u tzv. Prijelaznim i završnim odredbama zakona uvedena odredba, po nama izrazito sporna, prema kojoj je

  • diskografima dan daljnji rok od 3 godine u kojem moraju sve ugovore sklopljene prije stupanja na snagu zakona uskladiti s gore prije spomenutim odredbama zakona, dok će se u protivnom smatrati da diskograf nije stekao pravo iskorištavanja tih izvedbi na internetu, a koja bi se u tom slučaju ostvarivala kolektivno, putem HUZIP-a.

Naime, pravo korištenja izvedbi na internetu uvedeno je za umjetnike izvođače u naše zakonodavstvo još 2003. godine kao „pravo stavljanja na raspolaganje javnosti“ (koji izraz je novim zakonom promijenjen u „činjenje dostupnim javnosti“), a prvi streaming servis – Deezer se na hrvatskom tržištu pojavio 2015. godine. Dakle diskografi su imali 18 godina da postojeće ugovore usklade sa tadašnjim zakonom, a sad imaju još dodatni rok od tri godine.

Nažalost, krajnja posljedica te odredbe je da je zakon dao mogućnost diskografima da u roku od 3 godine usklade postojeće ugovore, a do tad te stare snimke, kao i do sada, bez pravne osnove daju na korištenje internet servisima i da neosnovano ubiru naknadu za takvo korištenje bez da adekvatan dio naknade isplate izvođačima koji na tim snimkama sudjeluju.

 

Što se tiče same primjene zakona i ugovora između diskografa i izvođača, moguće su slijedeće situacije na koje vam želimo skrenuti pozornost:

  1. Ugovor između diskografa i izvođača za određene snimke uopće nije zaključen;
  2. Ugovor je zaključen, ali ne sadrži odredbe za internet korištenje ili nije zaključen sa svim izvođačima koji sudjeluju na snimci;
  3. Ugovor je zaključen, sadrži sve propisane odredbe, međutim ugovorena naknada nije adekvatna za izvođače;


U nastavku vam želimo pobliže pojasniti navedene slučajeve, kao i eventualne načine njihovog rješavanja.

Kao prvo, želimo naglasiti kako je u bilo kojem slučaju, potreban Vaš angažman da biste počeli ostvarivati svoja prava.

1.
U slučaju da ugovor između diskografa i izvođača za određene snimke nije zaključen, smatramo da se u tom slučaju odmah primjenjuje zakonska presumpcija prema kojoj se pravo umjetnika izvođača na internetu za te snimke ostvaruje kolektivno, odnosno  putem HUZIP-a.

Stoga vas pozivamo da pokušate odvojiti vrijeme i razmislite na kojim ste sve snimkama (albumima) sudjelovali do sada u životu, bilo kao glavni ili prateći izvođač, da potražite imate li za te snimke (albume) ikakve ugovore, te ako nesumnjivo zaključite da za određene snimke niste zaključili nikakve ugovore, molimo da nas izvijestite o kojim se točno snimkama (albumima) radi, kao i koji diskograf ih je izdao.
U tom slučaju, će HUZIP, kao ovlaštena organizacija za kolektivno ostvarivanje prava umjetnika izvođača, temeljem zakona ostvarivati vaša prava i u vaše ime u buduće prikupljati naknadu za korištenje tih vaših snimaka na internetu, te vam istu, ukoliko bude naplaćena, isplaćivati kao što vam do sada isplaćuje naknadu za ostale oblike korištenja.

2.
U slučaju da je ugovor zaključen, ali ne sadrži odredbe za internet korištenje ili nije zaključen sa svim izvođačima koji sudjeluju na snimci, diskografi su dužni u spomenutom roku od tri godine te ugovore uskladiti sa zakonom.

Uglavnom se tu radi o starim snimkama, nastalim prije pojave digitalnih izdanja i interneta i za koje diskografi uporno tvrde da imaju ugovore iako su se ti ugovori odnosili isključivo na komadnu prodaju (gramofonske ploče ili kasnije CD-i), a i ugovorena naknada za izvođače u tim ugovorima utvrđivana je od osnovice za komadnu prodaju. No, moguće je da i novi ugovori nemaju reguliranu klauzulu koja se odnosi na Internet.
Iako internetsko korištenje, a ponajviše streaming, nikako nije zamjena za komadnu prodaju, diskografima je odgovaralo da isto potpuno neosnovano proglase „prodajom“ i neadekvatno primijene ugovorene postotke za komadnu prodaju i na Internet korištenje. Na sreću, zakon je prepoznao tu nelogičnost te je propisao da Internet korištenje mora biti specificirano u ugovoru i za njega adekvatno određena naknada.

Budući je zakon propisao trogodišnji rok za usklađenje takvih ugovora, možete očekivati da će vam se u tom roku diskografi obratiti i ponuditi dodatak ugovoru ili novi ugovor za te snimke.

S druge strane, smatramo da ne postoje nikakve zakonske prepreke da vi, ukoliko to želite,  sami skratite taj rok i zatražite od vašeg diskografa da vam za određene snimke ponudi dodatak ugovoru ili novi ugovor i da mu za to date određeni rok.
Također, smatramo da bi protekom tog roka bez sklapanja dodatka ili novog ugovora s diskografom, bile ispunjene zakonske pretpostavke da ubuduće Vaša prava i naknadu od korištenja na internetu ostvarujete putem HUZIP-a.

Ono na što u svakom slučaju morate obratiti pozornost kada dobijete takav prijedlog ugovora, je da je u njemu regulirano internet korištenje (da vi za diskografa za točno određene snimke osnivate pravo „činjenja dostupnim javnosti“), te da je za vas utvrđena naknada od korištenja tih snimaka koja vas u potpunost zadovoljava.

Što se tiče same naknade od korištenja na internetu, pravo na tu naknadu imaju i diskografi i izvođači (kao i kod bilo kojeg drugog korištenja fonograma). Stoga smo mišljenja da bi se naknada koju internetski servisi plaćaju diskografima, kako za njihova tako i za prava umjetnika izvođača, trebala dijeliti u omjeru 50% za diskografa, te 50% za sve izvođače koji sudjeluju na snimkama koje se koriste.

Ali, budući se radi o individualnom ugovoru između vas i diskografa, odluka o tome koja je naknada adekvatna za vas je samo i isključivo na vama.

Međutim, dopustite da vam pri tom damo par savjeta:

  • troškovi za izradu i plasiranje nosača zvuka na tržište koje danas imaju diskografi u velikoj mjeri su smanjeni u odnosu na troškove koje su imali u vrijeme komadne prodaje, ma koliko vas diskografi pokušavali uvjeriti u suprotno (a što će sasvim sigurno pokušati). Stoga bi i sama vaša ugovorena naknada morala biti znatno veća od one koju ste imali ugovorenu u vrijeme komadne prodaje;

 

  • uzmite u obzir da je diskograf u prethodnom razdoblju neopravdano prisvajao vašu naknadu od korištenja vaših izvedbi na internetu, te ne bi trebali pristati na odredbu ugovora u kojoj je navedeno da „ugovorne strane utvrđuju da nemaju nikakvih međusobnih potraživanja“. Pokušajte ugovoriti da vam diskograf, za snimke iz ugovora, isplati vaš dio naknade koju je ostvario barem u zadnjih pet godina (za iznose iz prethodnih godina je nažalost nastupila zastara);

 

  • ukoliko ste na snimkama za koje vam se nudi dodatak ili novi ugovor prateći glazbenici, obratite pažnju da vam se za ustup prava nudi i odgovarajuća naknada. U posljednje vrijeme su pojedini diskografi počeli nuditi pratećim, studijskim glazbenicima izjave ili ugovore u kojima traže da izvođači potpišu izjavu da „nemaju nikakvih daljnjih potraživanja kako prema nositelju projekta, tako ni prema diskografskoj kući“, s tim da im nikakva naknada za korištenje tih snimaka nije ponuđena;


Takvo postupanje diskografa je nastavak njihove prakse i životnog uvjerenja prema kojem prateći glazbenici nemaju nikakvo pravo na naknadu od korištenja snimaka na internetu jer su „plaćeni u studiju“. Da je to shvaćanje potpuno pogrešno potvrđeno je i novim zakonom u kojem je izričito navedeno da diskografi moraju ugovore zaključivati sa SVIM izvođačima na pojedinoj snimci te im platiti ugovorenu naknadu.
S druge strane, potpuno nam je jasno da su studijski glazbenici pod velikim pritiskom, pa čak i ucjenama, da potpišu takve izjave. Međutim, želimo naglasiti da se potpisom takve izjave ne odričete zauvijek samo svoje naknade, već se odričete te naknade i u ime vaših nasljednika. Drugim riječima, potpis takve izjave ili ugovora je kao da vašim nasljednicima odričete pravo na nasljeđivanje vaše kuće, stana, ušteđevine ili drugog tipa imovine.

3.
Kao poseban, navodimo i slučaj kada je ugovor zaključen, sadrži sve propisane odredbe, međutim ugovorena naknada nije adekvatna za izvođače. Ovdje se radi o slučaju kada je naknada koja je ugovorom utvrđena za izvođača nesrazmjerna u odnosu na zaradu koju je temeljem korištenja snimaka iz ugovora ostvario diskograf. U tom slučaju izvođač može od diskografa zatražiti dodatnu primjerenu i pravičnu naknadu ako učini vjerojatnim da je ugovorena naknada neadekvatna, te ukoliko u tome ne uspije, može samostalno ili putem svog reprezentativnog udruženja (HUZIP-a) pokrenuti spor koji se može rješavati posredovanjem pred Vijećem stručnjaka, odnosno u arbitražnom ili sudskom postupku.

*

Nadamo se da smo vam otprilike uspjeli razjasniti situaciju koju je u naš pravni sustav uveo novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, a za sve detaljnije upute i pojašnjenja slobodno se obratite u našu Stručnu službu.