• 08.03.2024

Temeljem odredaba Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koje omogućavaju umnožavanje zaštićenih sadržaja za privatno korištenje, a nositeljima prava na kompenzaciju u vidu naknade koja se plaća na uvezene uređaje za presnimavanje i prazne medije na koje se njihova djela presnimavaju (prazni CD i DVD, memorijske kartice, tvrdi diskovi i slično), kao i odredaba istog Zakona temeljem kojeg se dio prikupljenih sredstava namjenjuje za  stimulaciju i potpore glazbene djelatnosti sa sadržajima koji promoviraju vrhunska umjetnička ostvarenja i raznolikosti glazbenog izričaja te koji doprinose kulturnom razvoju društva, a temeljem članaka 29. i 43. stavak 2. Statuta HUZIP-a i članka 13. Pravilnika o fondovima,

Upravni odbor HUZIP-a  raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za dodjelu sredstava iz Fonda za poticanje umjetničkog stvaralaštva, kulturne raznolikosti, umjetničkog obrazovanja i promicanje socijalnih i strukovnih interesa članova (dalje: Fond) u 2024. godini s namjenom za stimulaciju i sufinanciranje glazbene djelatnosti, aktivnosti umjetnika izvođača, glazbenih ansambala, grupa i njihovih strukovnih udruga, manifestacija glazbenog stvaralaštva sa svih  područja glazbene djelatnosti

 

I.         Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava (dalje: HUZIP) ovim Natječajem podupire aktivnosti hrvatskih umjetnika izvođača i njihovih strukovnih udruga, glazbenu djelatnost te glazbene manifestacije iz dijela sredstava prikupljenih u 2023. godini na ime prava na naknadu za umnožavanje za privatno korištenje, sukladno članku 245. stavak 4. Zakona o autorskim i srodnim pravima (NN 111/21).

 

II.        Cilj je Natječaja poduprijeti i promovirati hrvatsku glazbenu djelatnost i prvenstveno izvođačku umjetnost i sve što je vezano uz djelatnost u svim područjima glazbe te poduprijeti manifestacije i nagrade, smotre, natjecanja, koncerte, tematske cikluse, notna izdanja i to na način da se stimulira i potiče isključivo kvaliteta i izvrsnost umjetnika izvođača.

Natječaj se ne odnosi za projekte izdavanja nosača zvuka i/ili slike.

 

III.      Prilikom odlučivanja o stimulaciji i sufinanciranju, vodit će se računa o kulturnoj i stilskoj raznolikosti te regionalnoj zastupljenosti projekata svih segmenata glazbene djelatnosti.

Natjecatelji se moraju pridržavati svih propisa o zaštiti autorskih i srodnih prava i odredaba ZAPSP-a.

 

IV.      Umjetnici izvođači, ansambli, grupe, manifestacije i udruge (dalje: sudionici natječaja) podnose detaljan umjetnički, organizacijski i financijski opis projekta za koji traže potporu i sufinanciranje Stručnoj službi HUZIP-a.

Svaki pojedini prijedlog projekta procjenjuje Stručno povjerenstvo Fonda koje utvrđuje da li je prijedlog projekta podnesen u roku, da li sadrži sve potrebne podatke te da li projekt zadovoljava svrhu Fonda.

 

Konačnu odluku o potpori i visini potpore pojedinom projektu donosi UO HUZIP-a, ovisno o broju prijavljenih projekata i raspoloživim sredstvima Fonda.

 

V.        HUZIP može dodjelu potpore uvjetovati određenim izmjenama u projektu, suradnjom u medijskom predstavljanju, sudjelovanjem svojih predstavnika u žiriranju ili dodjeli nagrade i sl.

 

VI.      HUZIP će o rezultatima Natječaja putem svoje internet stranice izvjestiti sve sudionike Natječaja.

 

VII.     Sudionici natječaja – fizičke osobe, čiji su projekti prihvaćeni na Natječaju, sredstva iz Fonda ostvaruju putem svoje strukovne ili druge umjetničke udruge.

 

VIII.   U roku od 15 dana po izvršenju projekta, korisnici sredstava Fonda, dužni su dostaviti HUZIP-u dokumentaciju o rezultatima ostvarenog predloženog projekta i to:

- izvještaj o izvršenom projektu;

- potpisani izvještaj o utrošenim sredstvima (na posebnom xlsx obrascu) zajedno s kompletnom    

  financijskom dokumentacijom;     

- potpisanu izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja projekta.

 

IX.      Sudionici natječaja moraju svoje prijave za dodjelu sredstava sa svim detaljima projekta i cjelokupnom popratnom dokumentacijom dostaviti isključivo putem obrasca prijave objavljenog na službenoj internet stranici HUZIP-a (www.huzip.hr) najkasnije do 24. ožujka 2024. godine.

 

 

U Zagrebu, 7. ožujka 2024. Upravni odbor HUZIP-a

 

 


Pravilnik o fondovima: